Nowość

Koincydencja górniczych zagrożeń naturalnych

Autor: Józef Kabiesz
Wydawnistwo: GIG
Język książki: polski
Oprawa: twarda

Cena: 67,00 zł

do koszyka

Opis książki:
Górnictwo podziemne jest specyficzną sferą występowania zagrożeń natu-ralnych, a ich źródłami są naturalne cechy górotworu i jego indywidualne reakcje związane z eksploatacją złoża. Eksploatacja kopalin aktywizuje, i w niektórych przypadkach generuje, zagrożenia górnicze, spośród których najczęściej występują: zagrożenia gazowe (metan, siarkowodór), za-grożenie pożarami endogenicznymi, zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami, zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, zagrożenie klimatyczne (tempera-turowe), zagrożenie wyrzutami gazów i skał oraz zagrożenie wodne. Ra-cjonalna profilaktyka zagrożeń górniczych wymaga zrozumienia wielu za-leżności między czynnikami je kształtującymi oraz poznania specyficznych zależności pomiędzy nimi samymi. Wiedza ta jest podstawowym czynni-kiem postępu w zwalczaniu zagrożeń. Ona to, poza rozwojem wiedzy ogólnej oraz techniki i technologii, ukierunkowuje prowadzone badania, eksperymenty, decyduje o formułowaniu celów takiej działalności i przeznaczaniu środków finansowych na ich prowadzenie. Dlatego pod-stawowym celem wydania tej książki jest poprawa stanu świadomości w tym obszarze. W książce poświęcono także miejsce takim zagadnieniom, jak: ogólna cha-rakterystyka naturalnych zagrożeń górniczych i przegląd stanu wiedzy na ten temat w ujęciu historycznym. Omówione zostały związki między współwystępującymi górniczymi zagrożeniami naturalnymi i wynikające z tego skutki, szczególnie kolizyjność stosowanych metod profilaktycznych. Przedstawiono także najważniejsze modele oceny stanu takich zagrożeń.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Koincydencja górniczych zagrożeń naturalnych

Autor: Józef Kabiesz
Język: polski
Oprawa: twarda