Prace naukowe GIG » wydawnictwa z 2010 roku

Analiza wybranych sposobów pełnego wykorzystania parametrów nośnościowych portalowej obudowy odgałęzienia


Analiza wybranych sposobów pełnego wykorzystania parametrów nośnościowych portalowej obudowy odgałęzienia

Marek Rotkegel, Sławomir Bock, Marcin Witek

Cena brutto: 59,00 zł

do koszyka

Oprawa: karton foliowany
Wydawnictwo: GIG
Data wydania: 2010
Język książki: polski

Opis książki:
Szeroko stosowaną w Polsce obudową skrzyżowań i odgałęzień wyrobisk korytarzowych jest konstrukcja portalowa. Do zapewnienia optymalnego rozkładu obciążenia niezbędna jest jej prawidłowa stabilizacja. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań wybra-nych sposobów zapewniania stateczności oraz pełnego wykorzystania parametrów nośnościowych obudowy odgałęzienia. Poprawę stateczności konstrukcji można uzyskać poprzez zapewnienie pełnego odporu ociosów. Przyjęty w analizach schemat podparcia pozwala na poprawę stanu wytężenia kon-strukcji oraz zmniejszenie jej deformacji. Innym sposobem poprawy stabilizacji konstrukcji jest jej przykotwienie. Ważne jest przy tym, aby obliczone wymagane wartości sił stabilizują-cych mogły być przeniesione przez zastosowane elementy (kotwie). Wymaga to także odpo-wiedniego przystosowania konstrukcji – na przykład zaprojektowanie specjalnych uch moco-wanych na belkach obudowy. Pełne wykorzystanie parametrów nośnościowych obudowy odgałęzienia może być rów-nież osiągnięte przez wzmocnienie jej najbardziej wytężonych fragmentów. Polega to na zastosowaniu dodatkowych blach nakładkowych spawanych w miejscach, w których mogą być przekroczone dopuszczalne naprężenia. W badaniach porównano różne sposoby modelowania połączenia spawanego blachy nakładkowej z belką oraz analizowano wpływ spoin otworowych zastosowanych w wyżej wymienionym połączeniu. Doskonałe wyniki poprawy stanu wytężenia konstrukcji można uzyskać przez modyfikację kształtu konstrukcji zasadniczej. Umożliwia to zmniejszenie jej niekorzystnego wychylenia. W ramach badań przeprowadzono analizę porównawczą konstrukcji leżących w płasz-czyznach przecinających się pod kątami 20° i 40°. Pośrednim sposobem na poprawę stanu wytężenia konstrukcji jest zmniejszenie oddzia-ływania górotworu na obudowę. Analizy, z zastosowaniem programu FLAC3D, przeprowa-dzono w trzech wariantach dla jednorodnego górotworu o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowo-deformacyjnych. Poprawę stanu wytężenia obudowy można uzyskać przez wzmocnienie naroża – najbardziej wytężonego fragmentu górotworu wokół połączeń wyrobisk. Potwierdzają to wyniki badań modelowych oraz obserwacje dołowe.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego

Autor: Andrzej Kowalski
Język: polski
Oprawa: twarda