Prace naukowe GIG » wydawnictwa z 2011 roku

Wpływ górnictwa na migrację radonu w środowisku geologicznym


Wpływ górnictwa na migrację radonu w środowisku geologicznym

Małorzata Wysocka

Cena brutto: 59,00 zł

do koszyka

Oprawa: karton foliowany
Wydawnictwo: GIG
Data wydania: 2011
Język książki: polski

Opis książki:
Streszczenie Radon, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego izotopy występują we wszystkich rodzinach promieniotwórczych, jest naturalnym elementem naszego środowiska. Najwięcej informacji na temat radonu, trafiających do powszechnej świadomości, dotyczy szkodliwego oddziaływania tego radionuklidu, jako źródła zagrożenia radiacyjnego dla mieszkańców obszarów o podwyższonym potencjale radonowym oraz dla pracowników podziemnych zakładów górniczych. Z drugiej strony, coraz częściej informowani jesteśmy o dobroczynnym, leczniczym działaniu radonu jako składniku wód mineralnych lub powietrza w uzdrowiskach. Środowisko geologiczne to część litosfery, będąca przedmiotem eksploatacji i przekształcana przez człowieka, która bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwoju społeczeństw. Autorka w niniejszej pracy skupiła się na badaniu możliwości wykorzystania pomiarów radonu do badania oddziaływania górnictwa podziemnego na środowisko geologiczne i prognozowania zagrożeń w nim występujących. Eksploatacja górnicza powoduje naruszenie i dezintegrację górotworu, otwierając drogi migracji gazów, w tym radonu. W monografii są zawarte rezultaty badań prowadzonych zarówno na powierzchni, w warstwie przypowierzchniowej, jak i w podziemnych wyrobiskach górniczych. Badania w kopalniach koncentrowały się na obserwacji zmian stężeń radonu w górotworze w powiązaniu ze zjawiskami dynamicznymi, towarzyszącymi eksploatacji surowców mineralnych. Jednym z elementów obciążających środowisko, będących skutkiem eksploatacji górniczej, są skażenia promieniotwórcze, najczęściej powodowane przez rad obecny w wodach i osadach kopalnianych. W wyniku zamykania kopalń, części obszarów górniczych (na przykład dawne osadniki kopalniane) są lub będą w najbliższej przyszłości przekazywane społecznościom lokalnym. Przed przekazaniem terenów zdegradowanych jest konieczne przywrócenie im walorów przyrodniczych, przez rewitalizację. W jej trakcie osady o podwyższonej promieniotwórczości najczęściej są przykrywane warstwami materiałów o niskiej zawartości nuklidów promieniotwórczych. Mając na uwadze fakt, że skażenia promieniotwórcze mogą być odczuwane przez wiele przyszłych pokoleń, przede wszystkim na skutek ekshalacji radonu z osadów, należy ten element prac rekultywacyjnych szczególnie rzetelnie monitorować. Autorka podjęła się zbadania, czy pomiary ekshalacji radonu mogą być narzędziem pomocnym w kontroli prawidłowości wykonywania rekultywacji terenów zdegradowanych. Głównym celem pracy było przedstawienie stanu wiedzy na temat możliwości wykorzys-tania radonu jako wskaźnika oddziaływania górnictwa podziemnego na środowisko geologiczne, co znajduje odzwierciedlenie w układzie monografii. Dwa pierwsze rozdziały zawierają informacje na temat radonu w środowisku. Metody pomiarowe i badawcze, wykorzystywane podczas realizacji prac, opisano w rozdziale 3, a zagadnieniom ekshalacji radonu z gruntów jest poświęcony rozdział 4. Zagadnienia dotyczące rekultywacji terenów pogórniczych, szczególnie osadników kopalnianych, w których zalegają osady o podwyższonej promieniotwór- czości, nie były do tej pory badane na szerszą skalę. Prowadzone badania wykazały na przykład, że podwyższona ekshalacja radonu z osadów dennych w powierzchniowych osadnikach wód kopalnianych może znacząco wpływać na możliwości ich zagospodarowania. Badania związane z monitoringiem skuteczności remediacji terenów zdegradowanych, zostały opisane w rozdziale 5. Badaniom skojarzonym jest poświęcony rozdział 6, w którym przedstawiono możliwości stosowania metod geofizycznych i radiometrycznych do wyznaczania obszarów o podwyższonym potencjale radonowym na terenach górniczych. Skuteczne prognozowanie zjawisk geodynamicznych, powodowanych eksploatacją węgla kamiennego, jest niezwykle ważnym i trudnym wyzwaniem, podejmowanym przez naukowców z całego świata. W rozdziale 7 opisano badania obserwacji zmian stężeń radonu w gazach otworowych do wspomagania prognozy wstrząsów i zjawisk gazogeodynamicznych (wyrzutów gazów i skał). W monografii przedstawiono badania migracji radonu na terenach górniczych i pogórniczych oraz najszerzej, jak do tej pory, opisano możliwości ich zastosowania w praktyce. Zawarto w niej także usystematyzowaną wiedzę dotyczącą możliwych efektów związanych ze wzmożoną migracją radonu w środowisku geologicznym na wyżej wymienionych terenach. Zgromadzona wiedza stanowi dobrą podstawę do dalszych analiz i wykorzystania praktycznego, nie tylko na terenach eksploatacji górniczej.

Najczęściej oglądane

Mój koszyk

Koszyk jest pusty.

przejdź do koszyka

Książka tygodnia

Deformacje powierzchni na terenach górniczych kopalń węgla kamiennego

Autor: Andrzej Kowalski
Język: polski
Oprawa: twarda